Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • czwartek, 16 sierpnia 2018
  • Kiedy warto skorzystać z ryczałtu?

   Ryczałt ewidencjonowany to jedna z form opodatkowania przedsiębiorstw. Kiedy jednak warto rozliczać się na jego podstawie?

   Cechą charakterystyczną ryczałtu jest fakt, że podatek płaci się od wysokości przychodów bez względu na koszty jego pozyskania. Stawki ryczałtu dla niektórych typów działalności są znacznie niższe niż te pochodzące ze skali podatkowej czy podatku liniowego.

   Stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio:
   20% – działalność prowadzona w formie wolnych zawodów,
   17% – usługi parkingowe, hotelarskie i fotograficzne,
   10% – odpłatne zbycie niektórych praw majątkowych lub nieruchomości,
   8,5% – prowadzenie przedszkoli,
   5,5% – roboty budowlane,
   3% – działalność gastronomiczna,
   2% – sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

   Decydując się na skorzystanie z ryczałtu przede wszystkim należy uwzględnić wysokość ponoszonych kosztów. Jest on bowiem opłacalny wyłącznie gdy przedsiębiorca ponosi niskie koszty. Firmy o wysokich wydatkach firmowych korzystające z ryczałtu tracą możliwość odliczenia ich od przychodów w związku z czym może okazać się, że nawet kilkuprocentowy podatek ryczałtu okaże się o wiele wyższy niż opodatkowanie dochodu na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym.

    

   ZAPRASZAMY TEŻ NA NASZĄ STRONĘ GŁÓWNĄ!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   czwartek, 16 sierpnia 2018 11:51
 • środa, 08 sierpnia 2018
  • Definicje: księgowość i księgowy

   KSIĘGOWOŚĆ to podstawowy element składowy rachunkowości. Polega ona na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy również w ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia.

   KSIĘGOWOŚĆ UPROSZCZONA to księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne, jawne oraz partnerskie osób fizycznych, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.

   KSIĘGOWOŚĆ PEŁNA to bardzo precyzyjny, ale również skomplikowany system ewidencyjny. Metoda ta ukazuje pełen obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obowiązuje ona instytucje, których przychody za rok poprzedni wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro po przeliczeniu na walutę polską.

   KSIĘGOWY to pracownik działu księgowości, osoba, która zajmuje się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 08 sierpnia 2018 11:13
 • środa, 01 sierpnia 2018
  • O stosunku cywilnoprawnym

   Stosunek cywilnoprawny regulowany jest przepisami prawa cywilnego. Wyróżniamy stosunku cywilnoprawne, w których jedna ze stron jest zobowiązana a druga uprawniona.

   Warto wspomnieć również o tym, że istnieją stosunki, w których obie strony stosunku są jednocześnie uprawnione oraz zobowiązane, czego przykładem jest umowa sprzedaży.

    

   Stosunki cywilnoprawne charakteryzują się:

   • równorzędnością stron

   • autonomią stron

   • interesami stron chronionymi prawem do sądu

   • stosunkiem, który powstaje zmienia się oraz ustaje wskutek zdarzeń cywilnoprawnych

    

    

   Elementy stosunków cywilnoprawnych:

   • podmioty strony;

   • treść;

   • norma prawna wyznaczająca stosunek cywilnoprawny;

   • zdarzenia, z którymi powstaje stosunek cywilnoprawny      

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „O stosunku cywilnoprawnym”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 01 sierpnia 2018 08:23
 • środa, 25 lipca 2018
  • Ewidencja wyposażenia

   Przedsiębiorstwa posiadające w swoim majątku składniki, które nie są środkami trwałymi, są zobowiązane do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia, spoczywa na:
   - podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się w oparciu o księgę przychodów i rozchodów, a także mających obowiązek prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
   - podmiotach rozliczających się z oparciu o ryczałt ewidencjonowany,
   - podatnikach oraz spółkach, których wspólnicy są objęci podatkiem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

   Wyposażeniem są rzeczowe składniki majątku, które wiążą się z wykonywaną działalnością. Są one naliczane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, biorąc pod uwagę przewidywany czas użytkowania danego składnika majątku, który nie może być dłuższy niż rok, a jego wartość początkowa nie może przekroczyć 10 000 zł.

   W sporządzanej ewidencji powinny znaleźć się dane takie, jak:
   - numer, pod którym wpisany jest dany składnik,
   - datę jego nabycia,
   - numer rachunku/faktury,
   - nazwa składnika majątku,
   - cena zakupu/koszt wytworzenia,
   - numer pozycji w ewidencji,
   - datę likwidacji.

    

   Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat klauzuli poufności!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Ewidencja wyposażenia”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 25 lipca 2018 11:04
 • środa, 18 lipca 2018
  • Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

   W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorców, kwestia kontroli z Urzędu Skarbowego jest powodem olbrzymiego stresu i nerwów. W związku z tym, że bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytania na temat tego, jak należy przygotować się do kontroli skarbowej, postanowiliśmy omówić tę kwestię.

   Jak się okazuje, kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy w okresie nie krótszym niż 7 dni. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż kontrole przeprowadzane przez urzędy celno-skarbowe mogą odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Jednak taka kontrola może mieć miejsce w sytuacji, kiedy podejrzewa się popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

   WAŻNE!
   W czasie kontroli w firmie obowiązkowa jest obecność księgowego, bądź przedstawiciela biura rachunkowego.

   Jaką dokumentację przygotować ?

   W głównej mierze należy przygotować wszystkie dokumenty księgowe i podatkowe, a więc deklaracje podatkowe, faktury, rachunki, umowy itp.. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że urzędnik może również poprosić o przedstawienie informacji dodatkowej i wyjaśnienia. Prócz kwestii związanych z firmową księgowością kontroler może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego własność do lokalu. Istnieje również opcja, że osoba kontrolująca może zbierać oraz zabezpieczać dowody rzeczowe i ma do tego pełne prawo.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (2) Pokaż komentarze do wpisu „Jak przygotować się do kontroli skarbowej?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 18 lipca 2018 08:56
 • środa, 11 lipca 2018
  • Jak obliczyć urlop?

   Długość urlopu zależna jest od wielu czynników, które warto poznać, szczególnie, że w bieżącym roku mają nastąpić zmiany. 

   Aktualny stan prawny mówi, że prawo do urlopu należy się zależnie od czasu zatrudnienia:

   • Przy stażu pracy krótszym niż 10 lat - 20 dni
   • Przy stażu dłuższym niż 10 lat - 26 dni. 

   Przy obliczaniu stażu pracy, nie należy zapominać o czasie poświęconym na naukę. Do okresu zatrudniania wlicza się:

   • okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy, oraz sposób ustalania stosunku pracy
   • okres nauki:
    • zasadniczej szkoły zawodowej - maksymalnie 3 lata
    • średniej szkoły zawodowej - maksymalnie 5 lat
    • szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata
    • szkoły policealnej - 6 lat
    • szkoły wyższej - 8 lat

    

   W przypadku, kiedy dana osoba studiuje i pracuje jednocześnie należy wliczyć wyłącznie jeden tytuł, w zależności od tego jaki jest korzystniejszy dla pracownika.

   Wiceminister oznajmił, że zmiany jakie nastąpią w 2018 roku, mają iść w kierunku uelastyczniania okresów urlopowych. Urlop nabywany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, będzie musiał zostać wykorzystany  właśnie w tym danym roku. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości dni wolnych dla wszystkich pracowników, aby każdemu przysługiwało 26 dni.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Jak obliczyć urlop?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 11 lipca 2018 09:23
 • środa, 04 lipca 2018
  • Gdy brakuje PESEL w CEIDG...

   Czasem można spotkać się z teorią, że za brak podania numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej grozi nam wykreślenie z rejestru. Czy jednak to prawda?

   Przedsiębiorcy bez numeru PESEL w CEIDG powinni uzupełnić go do 19 maja bieżącego roku. Osoby, które tego nie zrobiły rzeczywiście zostały wykreślone z ewidencji.

   Zmiana ta to efekt nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej przyjętej 3 lata wcześniej.
   W praktyce okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoją działalność po roku 2011 mają podany numer PESEL w CEIDG.

   Wykreślenie z rejestru CEIDG przedsiębiorców bez numeru PESEL ma na celu wyeliminować tak zwane martwe wpisy. Aktywni przedsiębiorcy nie muszą jednak obawiać się omyłkowego wyrzucenia ich z rejestru.

   Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z rejestru wówczas może wystąpić do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie w nich brakujących danych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 04 lipca 2018 08:30
 • środa, 27 czerwca 2018
  • Sposoby zadysponowania samochodem firmowym

   Spotkania z partnerami biznesowymi, wyjazdy służbowe, czy nawet transport towaru, wymaga od przedsiębiorcy posiadania sprawnego samochodu. Oczywiście, że można w tych celach używać pojazdu prywatnego, ale warto wziąć pod uwagę opcję samochodu firmowego.

   Będąc właścicielem działalności gospodarczej, można rozliczać koszty eksploatacji pojazdów, które wykorzystuje się w celu prowadzenia podmiotu. Wydatki poniesione w ten sposób, np. na ubezpieczenie samochody, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Jest kilka możliwości rozliczania tego, warto sprawdzić, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszego przedsiębiorstwa.

   Sposób zadysponowania samochodu, a metoda rozliczenia:
   - firmowy - czyli jedynie na cele działalności gospodarczej, pozwala na zliczanie kosztów wartości netto (brutto jeśli jest zwolniony z podatku VAT) z faktur za eksploatację pojazdu
   - mieszane - podatnik wykorzystuje pojazd zarówno w firmie jak i prywatnie, zlicza pełną wartość netto/brutto z faktur za jego eksploatację
   - kilometrówka - pojazd nie jest majątkiem firmy, ten sposób polega na prowadzeniu ewidencji przebytych tras związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, przez co przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% VAT z faktur, a ilość przebytych kilometrów “na cele działalności” razy ustawowy wskaźnik wyznacza limit do którego możemy rozliczyć koszty.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Sposoby zadysponowania samochodem firmowym ”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 27 czerwca 2018 10:53
 • środa, 20 czerwca 2018
  • Aktywa

   Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i w przyszłości spowodują wpływ do firmy określonych korzyści ekonomicznych. W skrócie, jest to ogół składników majątku, kontrolowany przez jednostkę gospodarczą.

   Polska ustawa o rachunkowości nie podaje jednoznacznej definicji aktywów, a jedynie definicje ich poszczególnych rodzajów.

   Kontrola nad aktywem nie musi oznaczać posiadania danego aktywa. Jeśli jest ono kontrolowane przez przedsiębiorstwo, czyli ponosi ono ryzyko z nim związane i kontroluje korzyści jakie przynosi, musi je wykazać w swoim bilansie, nawet nie jeśli nie jest jego właścicielem w świetle prawa.

   Aktywa dzielimy na dwie grupy, ze względu na okres ich realizacji. Aktywa trwałe charakteryzuje termin realizacji dłuższy niż 12 miesięcy, a nietrwałe krótszy niż rok.

   Majątek trwały:
   - wartości niematerialne i prawne
   - rzeczowe aktywa trwałe
   - długoterminowe inwestycje
   - należności długoterminowe
   - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   Majątek obrotowy:
   - rzeczowe aktywa obrotowe
   - należności krótkoterminowe
   - inwestycje krótkoterminowe
   - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 20 czerwca 2018 11:03
 • wtorek, 12 czerwca 2018
  • Klauzula poufności danych

   Klauzula poufności danych jest podpisywana w celu zabezpieczenia niektórych danych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, jego produktami oraz kontrahentami. Przepis ten obejmuje także pracowników, którzy w przeszłości pracowali w danej firmie, gdyż przez 3 lata po rozwiązaniu stosunku pracy obejmuje ich jeszcze tajemnica zawodowa.

   Tajemnicą przedsiębiorstwa są niedostępne dla publicznej wiadomości informacje odnośnie techniki, technologii, jak również informacji o posiadaniu pewnej wartości gospodarczej. Zatem podsumowując – informacjami chronionymi tajemnicą są po prostu informacje uważane za tajne.

   Nie ma żadnego ogólnego schematu, w odniesieniu do którego należy sporządzić umowę poufności. Jednak można wymienić kilka elementów, które w takowym dokumencie powinny się znaleźć. Są to informacje takie, jak:
   - określenie informacji, których dotyczy tajemnica,
   - określenie celu zatajenia owych informacji,
   - określenie odpowiedzialności za złamanie klauzuli poufności,
   - określenie czasu, przez który obowiązywać będzie tajemnica.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Klauzula poufności danych”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 czerwca 2018 07:39