Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • piątek, 25 maja 2018
  • Pasywa

   Pasywa określane są jako źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pasywa są ściśle związane z bilansem jednostki, gdyż suma wszystkich aktywów musi być równa sumie wszystkich pasywów. Równanie to wyraża tzw. równowagę bilansową. Bilans przedstawia aktywa, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

   Pasywa przedsiębiorstwa dzielone są na dwie podstawowe grupy:

   • kapitał własny - to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli m.in. kapitał zakładowy oraz środki, które zostały uzyskane w trakcie trwania działalności i jednocześnie będące własnością spółki.
   • kapitał obcy - to wszystkie źródła finansowania, przy wykorzystaniu kapitału obcego, są to w dużej mierze kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe oraz inne zobowiązania handlowe.

   W bilansie pasywa przedstawiane są w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności.

   Dowiedz się więcej na temat aktywów!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 25 maja 2018 11:11
 • piątek, 18 maja 2018
  • Rozliczenia pieniężne - gotówkowe i bezgotówkowe

   Rozliczenia pieniężne określa się jako świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, instytucjami lub osobami fizycznymi. Rozliczenia pieniężne mogą być dokonywane w dwóch wariantach - gotówkowych lub bezgotówkowych.

   Rozliczeń gotówkowych dokonuje kasjer za pośrednictwem kasy. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych. Rozliczeń bezgotówkowych dokonuje się za pośrednictwem banku.

   Rozliczenia gotówkowe:

   • czek gotówkowy,
   • wpłata gotówkowa,
   • wypłata gotówkowa,
   • dowód wpłaty na rachunek bankowy.

   Rozliczenia bezgotówkowe:

   • polecenie przelewu,
   • polecenie zapłaty,
   • bankowe inkaso faktur,
   • czek rozrachunkowy,
   • weksel,
   • karta płatnicza,
   • rozliczenie kompensacyjne,
   • akredytywa.

   Od 1994 roku przedsiębiorcy mają obowiązek bezgotówkowego rozliczania z podmiotami gospodarczymi. Podmioty mają obowiązek posiadania rachunku bankowego i zawiadomienia o tym właściwego Urzędu Skarbowego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 18 maja 2018 09:29
 • piątek, 11 maja 2018
  • Kreatywna księgowość

   Bardzo często można się spotkać z sytuacją, kiedy „kreatywna księgowość” jest odbierana w znaczeniu negatywnym. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż kreatywna księgowość jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i bardzo korzystna dla działających przedsiębiorstw.

   P. Gut opracował definicję, że księgowość kreatywna to nic innego, jak prowadzenie rejestracji i ewidencji, przetwarzanie oraz prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów oraz właściwie interpretowania zasad rachunkowości w sposób, który nie został bezpośrednio w nich wskazany, a który jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego ich zastosowania.

   Spośród celów księgowości kreatywnej wymienić możemy:

   - zwiększenie zysku firmy,

   - zmniejszenie strat firmy,

   - ukrycie ewentualnego ryzyka finansowego,

   - umożliwienie pozyskania kapitału, którym innym sposobem byłby nieosiągalny,

   - umożliwienie przeprowadzenia analizy finansowej,

   - przekonanie o swojej wiarygodności.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 11 maja 2018 08:15
 • piątek, 04 maja 2018
  • Upadłość konsumencka

   Upadłość konsumencka ma na celu doprowadzenie do oddłużenia rzetelnego dłużnika. Jej celem jest rozłożenie spłat w czasie, tak aby konsument był w stanie uregulować swoje należności. W przypadku rozprawy sądowej sąd może dodatkowo zdecydować o umorzeniu części zadłużenia.

   Upadłość konsumencka stanowi swego rodzaju przywilej, zastosowanie którego będzie możliwe wyłącznie jeżeli konsument spełni szereg warunków.
   Ogłoszenie upadłości konsumenckiej możliwe jest bez względu na stan majątku konsumenta, nawet gdy jego dobra materialne są w stanie zaspokoić koszty postępowania upadłościowego. Upadłość przedsiębiorcy nie daje takiej możliwości.

   Bardzo istotnym elementem upadłości konsumenckiej jest konieczność zapewnienia dłużnikowi kwoty zabezpieczającej, pozwalającej pokryć mu opłaty najmu lokalu mieszkalnego i związane z tym opłaty. 

   Postępowanie upadłościowe można przerwać, jednakże jest to dla konsumenta nieopłacalne, traktowane jako sankcja. Upadłość konsumencka służy bowiem przede wszystkim dłużnikowi, a nie wierzycielom.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 04 maja 2018 11:40
 • piątek, 27 kwietnia 2018
  • Wynagrodzenie pracownika - zmiany

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy pracodawca zobowiązany jest do wypłacania wynagrodzenia pracownikowi w określonym miejscu i czasie, który określony jest w regulaminie pracy lub w innych przepisach dotyczących prawa pracy. Wynagrodzenie może zostać przekazane pracownikowi w sposób inny niż do rąk pracownika, ale tylko jeśli pracownik wcześniej wyrazi na to zgodę.

    

   Zmiany dotyczące wypłacania wynagrodzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Zmiany te wprowadzone zostały ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw. Nowelizacja w kodeksie pracy wprowadzi zasadę, którą będzie wypłata wynagrodzenia pracownikowi na rachunek bankowy.

    

   Pracodawca zgodnie z przepisami przejściowymi będzie miał czas w terminie do 21 dni od wejścia w życie nowelizacji na poinformowanie pracowników, którzy dostają wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku bankowego, na który przelewane będzie wynagrodzenie lub złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych.   Przeczytaj też - Dokumentacja pracownicza od 2019 roku.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 27 kwietnia 2018 06:49
 • piątek, 20 kwietnia 2018
  • Opłaty skarbowe – informacje

   Opłaty skarbowe są w pewnym sensie rodzajem formy ekwiwalentu, który należy uiścić za wszelkie czynności organów administracji publicznej, które są podejmowane w odniesieniu do indywidualnych spraw takich, jak np. czynności urzędowe, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz innych ważnych dokumentów.

   W Polsce opłaty skarbowe wnosi się w sytuacjach takich, jak:
   - załatwiania indywidualnych spraw związanych z administracją publiczną,
   - dokonywanie czynności urzędowych składając zgłoszenia oraz wnioski,
   - wydając zaświadczenie na wniosek osoby zainteresowanej,
   - ubiegając się o zezwolenie/pozwolenie/koncesję,
   - składając dokumenty o udzielenie pełnomocnictwa lub prokury do załatwienia spraw związanych z administracją publiczną,
   - załatwiając inne sprawy urzędowe.

   Docelowo wnoszenie opłat skarbowych będzie miało miejsce:
   - w kasie właściwych organów podatkowych,
   - w momencie wpłaty na konto odpowiedniego organu podatkowego,
   - w formie inkasa (gdy rada gminy wyrazi zgodę).

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi pozostałymi artykułami!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 20 kwietnia 2018 08:21
 • piątek, 13 kwietnia 2018
  • Dlaczego biuro rachunkowe?

   Prowadzenie księgowości jest bardzo problematyczne. Z tego względu większość przedsiębiorców decyduje się powierzyć ten obowiązek specjalistom. Najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z usług biura rachunkowego. Tym sposobem otrzymamy profesjonalne usługi księgowe w bardzo atrakcyjnej cenie. Zatrudniając księgowego prócz wynagrodzenia za jego pracę musi opłacić jego składki ubezpieczeniowe, a także wyposażyć jego miejsce pracy, co jest bardzo kosztowne. Biuro rachunkowe swoje usługi świadczy we własnej siedzibie. Korzystając z jego usług płacimy tylko za wykonane zadania, a więc znacznie mniej niż w przypadku księgowego zatrudnionego na etat. Co więcej, działalność biur jest ubezpieczona. Znaczy to tyle że w przypadku jakiegokolwiek błędu popełnionego przez pracowników biura przedsiębiorca może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości nawet kilkuset tysięcy złotych. Outsourcing księgowy ponadto znacząco wpływa na relacje firmy z urzędem skarbowym zachowując je na właściwym poziomie.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 13 kwietnia 2018 08:50
 • piątek, 06 kwietnia 2018
  • JPK - obowiązek przedsiębiorców

   Obecnie sporządzanie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Obowiązek ten wprowadzany był stopniowo, na początku dotyczył tylko duże przedsiębiorstwa. Za Jednolity Plik Kontrolny należy uznawać dokumenty księgowe tworzone w odpowiednim formacie.

    

   Struktury JPK:

   • ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,
   • księgi rachunkowe - JPK_KR,
   • wyciąg bankowy - JPK_WB,
   • magazyn - JPK_MAG,
   • faktura VAT - JPK_FA,
   • podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,
   • ewidencja przychodów - JPK_EWP.

    

   Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma na celu uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, a także usprawnienie przeprowadzania kontroli przez organy podatkowe.

    

   Na każdą strukturę JPK składają się trzy sekcje:

   • sekcja nagłówkowa, w której znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym.
   • sekcja merytoryczna, w której znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych.
   • sekcja kontrolna, gdzie zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „JPK - obowiązek przedsiębiorców”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 06 kwietnia 2018 07:27
 • piątek, 30 marca 2018
  • Ewidencja wyposażenia

   Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaniem działalności, których nie zalicza się do środków trwałych. Definicja ta zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

   Do prowadzenia ewidencji wyposażenia zobowiązane są jednostki prowadzące księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczające się na zasadach ryczałtu.

   W ewidencji wyposażenia ujmuje się przedmioty tj. urządzenia i sprzęt biurowy, których koszt nabycia przekracza kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany okres użytkowania wynosi maksymalnie rok.

   Przedmioty, których wartość nabycia jest niższa niż 1500 złotych netto również uważa się za wyposażenie, lecz nie ma obowiązku ich ewidencjonowania.

   Wyposażenie należy wpisać w ewidencji najpóźniej w miesiącu oddania go do użytkowania. Dane, które należy zawrzeć w ewidencji to:

   • numer wpisu,
   • data nabycia,
   • numer faktury lub rachunku,
   • nazwa,
   • cena zakupu lub koszt wytworzenia,
   • numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabycie,
   • data likwidacji, data sprzedaży lub data darowizny,
   • przyczyna likwidacji przedmiotu.

    

   Przeczytaj też ten wpis!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 30 marca 2018 14:16
 • piątek, 23 marca 2018
  • Definicja noty korygującej

   Podatnicy mają możliwość poprawienia wystawionej już faktury przy zastosowaniu tzw. faktury korygującej lub noty korygującej. Do wystawienia faktury korygującej uprawnieni zostali jedynie podatnicy, którzy są sprzedawcami w danej transakcji. Z kolei nota korygująca może zostać wystawiona również dla nabywcy towarów i usług, do którego dotarła faktura błędnie wystawiona.

   Warto jednak pamiętać, że nie każda faktura może zostać skorygowana za pomocą noty korygującej. Najczęściej znajdują one zastosowanie w przypadku skorygowania drobnych błędów np. w adresie nabywcy, numerze faktury, daty sprzedaży itp.. Ważne jest jednak to, że za pomocą noty korygującej nie można poprawić informacji takich, jak np. ilość i cena towaru, wartość faktury, stawki oraz wartość podatku.

   W nocie korygującej obowiązkowo muszą znaleźć się takie dane, jak:
   - informacja, że jest to "nota korygująca",
   - numer oraz datę jej wystawienia,
   - dane stron zawieranej transakcji,
   - poprawne dane faktury,
   - wskazanie popełnionego błędu.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 23 marca 2018 09:33