Księgowość spółki z o.o.

Wpisy

 • środa, 18 lipca 2018
  • Jak przygotować się do kontroli skarbowej?

   W przypadku zdecydowanej większości przedsiębiorców, kwestia kontroli z Urzędu Skarbowego jest powodem olbrzymiego stresu i nerwów. W związku z tym, że bardzo często otrzymujemy od Państwa zapytania na temat tego, jak należy przygotować się do kontroli skarbowej, postanowiliśmy omówić tę kwestię.

   Jak się okazuje, kontrola skarbowa może zostać przeprowadzona po uprzednim zawiadomieniu przedsiębiorcy w okresie nie krótszym niż 7 dni. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż kontrole przeprowadzane przez urzędy celno-skarbowe mogą odbyć się bez wcześniejszego zawiadomienia. Jednak taka kontrola może mieć miejsce w sytuacji, kiedy podejrzewa się popełnienie przestępstwa bądź wykroczenia.

   WAŻNE!
   W czasie kontroli w firmie obowiązkowa jest obecność księgowego, bądź przedstawiciela biura rachunkowego.

   Jaką dokumentację przygotować ?

   W głównej mierze należy przygotować wszystkie dokumenty księgowe i podatkowe, a więc deklaracje podatkowe, faktury, rachunki, umowy itp.. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że urzędnik może również poprosić o przedstawienie informacji dodatkowej i wyjaśnienia. Prócz kwestii związanych z firmową księgowością kontroler może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego własność do lokalu. Istnieje również opcja, że osoba kontrolująca może zbierać oraz zabezpieczać dowody rzeczowe i ma do tego pełne prawo.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Jak przygotować się do kontroli skarbowej?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 18 lipca 2018 08:56
 • środa, 11 lipca 2018
  • Jak obliczyć urlop?

   Długość urlopu zależna jest od wielu czynników, które warto poznać, szczególnie, że w bieżącym roku mają nastąpić zmiany. 

   Aktualny stan prawny mówi, że prawo do urlopu należy się zależnie od czasu zatrudnienia:

   • Przy stażu pracy krótszym niż 10 lat - 20 dni
   • Przy stażu dłuższym niż 10 lat - 26 dni. 

   Przy obliczaniu stażu pracy, nie należy zapominać o czasie poświęconym na naukę. Do okresu zatrudniania wlicza się:

   • okresy poprzedniego zatrudnienia bez względu na przerwy, oraz sposób ustalania stosunku pracy
   • okres nauki:
    • zasadniczej szkoły zawodowej - maksymalnie 3 lata
    • średniej szkoły zawodowej - maksymalnie 5 lat
    • szkoły średniej ogólnokształcącej - 4 lata
    • szkoły policealnej - 6 lat
    • szkoły wyższej - 8 lat

    

   W przypadku, kiedy dana osoba studiuje i pracuje jednocześnie należy wliczyć wyłącznie jeden tytuł, w zależności od tego jaki jest korzystniejszy dla pracownika.

   Wiceminister oznajmił, że zmiany jakie nastąpią w 2018 roku, mają iść w kierunku uelastyczniania okresów urlopowych. Urlop nabywany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, będzie musiał zostać wykorzystany  właśnie w tym danym roku. Kolejną zmianą ma być ujednolicenie długości dni wolnych dla wszystkich pracowników, aby każdemu przysługiwało 26 dni.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Jak obliczyć urlop?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 11 lipca 2018 09:23
 • środa, 04 lipca 2018
  • Gdy brakuje PESEL w CEIDG...

   Czasem można spotkać się z teorią, że za brak podania numeru PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej grozi nam wykreślenie z rejestru. Czy jednak to prawda?

   Przedsiębiorcy bez numeru PESEL w CEIDG powinni uzupełnić go do 19 maja bieżącego roku. Osoby, które tego nie zrobiły rzeczywiście zostały wykreślone z ewidencji.

   Zmiana ta to efekt nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej przyjętej 3 lata wcześniej.
   W praktyce okazuje się, że przedsiębiorcy, którzy zarejestrowali swoją działalność po roku 2011 mają podany numer PESEL w CEIDG.

   Wykreślenie z rejestru CEIDG przedsiębiorców bez numeru PESEL ma na celu wyeliminować tak zwane martwe wpisy. Aktywni przedsiębiorcy nie muszą jednak obawiać się omyłkowego wyrzucenia ich z rejestru.

   Jeżeli zostaniemy wyrzuceni z rejestru wówczas może wystąpić do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie wpisu i umieszczenie w nich brakujących danych.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 04 lipca 2018 08:30
 • środa, 27 czerwca 2018
  • Sposoby zadysponowania samochodem firmowym

   Spotkania z partnerami biznesowymi, wyjazdy służbowe, czy nawet transport towaru, wymaga od przedsiębiorcy posiadania sprawnego samochodu. Oczywiście, że można w tych celach używać pojazdu prywatnego, ale warto wziąć pod uwagę opcję samochodu firmowego.

   Będąc właścicielem działalności gospodarczej, można rozliczać koszty eksploatacji pojazdów, które wykorzystuje się w celu prowadzenia podmiotu. Wydatki poniesione w ten sposób, np. na ubezpieczenie samochody, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Jest kilka możliwości rozliczania tego, warto sprawdzić, która będzie najlepszym rozwiązaniem dla naszego przedsiębiorstwa.

   Sposób zadysponowania samochodu, a metoda rozliczenia:
   - firmowy - czyli jedynie na cele działalności gospodarczej, pozwala na zliczanie kosztów wartości netto (brutto jeśli jest zwolniony z podatku VAT) z faktur za eksploatację pojazdu
   - mieszane - podatnik wykorzystuje pojazd zarówno w firmie jak i prywatnie, zlicza pełną wartość netto/brutto z faktur za jego eksploatację
   - kilometrówka - pojazd nie jest majątkiem firmy, ten sposób polega na prowadzeniu ewidencji przebytych tras związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, przez co przedsiębiorca ma prawo do odliczenia 50% VAT z faktur, a ilość przebytych kilometrów “na cele działalności” razy ustawowy wskaźnik wyznacza limit do którego możemy rozliczyć koszty.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (1) Pokaż komentarze do wpisu „Sposoby zadysponowania samochodem firmowym ”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 27 czerwca 2018 10:53
 • środa, 20 czerwca 2018
  • Aktywa

   Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o określonej wartości, które powstały w wyniku przeszłych zdarzeń i w przyszłości spowodują wpływ do firmy określonych korzyści ekonomicznych. W skrócie, jest to ogół składników majątku, kontrolowany przez jednostkę gospodarczą.

   Polska ustawa o rachunkowości nie podaje jednoznacznej definicji aktywów, a jedynie definicje ich poszczególnych rodzajów.

   Kontrola nad aktywem nie musi oznaczać posiadania danego aktywa. Jeśli jest ono kontrolowane przez przedsiębiorstwo, czyli ponosi ono ryzyko z nim związane i kontroluje korzyści jakie przynosi, musi je wykazać w swoim bilansie, nawet nie jeśli nie jest jego właścicielem w świetle prawa.

   Aktywa dzielimy na dwie grupy, ze względu na okres ich realizacji. Aktywa trwałe charakteryzuje termin realizacji dłuższy niż 12 miesięcy, a nietrwałe krótszy niż rok.

   Majątek trwały:
   - wartości niematerialne i prawne
   - rzeczowe aktywa trwałe
   - długoterminowe inwestycje
   - należności długoterminowe
   - długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

   Majątek obrotowy:
   - rzeczowe aktywa obrotowe
   - należności krótkoterminowe
   - inwestycje krótkoterminowe
   - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   środa, 20 czerwca 2018 11:03
 • wtorek, 12 czerwca 2018
  • Klauzula poufności danych

   Klauzula poufności danych jest podpisywana w celu zabezpieczenia niektórych danych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, jego produktami oraz kontrahentami. Przepis ten obejmuje także pracowników, którzy w przeszłości pracowali w danej firmie, gdyż przez 3 lata po rozwiązaniu stosunku pracy obejmuje ich jeszcze tajemnica zawodowa.

   Tajemnicą przedsiębiorstwa są niedostępne dla publicznej wiadomości informacje odnośnie techniki, technologii, jak również informacji o posiadaniu pewnej wartości gospodarczej. Zatem podsumowując – informacjami chronionymi tajemnicą są po prostu informacje uważane za tajne.

   Nie ma żadnego ogólnego schematu, w odniesieniu do którego należy sporządzić umowę poufności. Jednak można wymienić kilka elementów, które w takowym dokumencie powinny się znaleźć. Są to informacje takie, jak:
   - określenie informacji, których dotyczy tajemnica,
   - określenie celu zatajenia owych informacji,
   - określenie odpowiedzialności za złamanie klauzuli poufności,
   - określenie czasu, przez który obowiązywać będzie tajemnica.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   wtorek, 12 czerwca 2018 07:39
 • wtorek, 05 czerwca 2018
  • Firmowy samochód, a obniżenie podatków

   Prowadzenie działalności gospodarczej w większości przypadków wymaga firmowego samochodu. Wprowadzając auto do ewidencji środków trwałych nie tylko poprawiamy działalność naszej firmy pod względem organizacyjnym. Firmowy samochód to także doskonały generator kosztów, który przyczynia się do obniżenia należności podatkowych przedsiębiorstwa.

   Przedsiębiorca powinien przemyśleć czy korzystniejszym rozwiązaniem nie okaże się dla niego wprowadzenie swojego prywatnego samochodu do środków trwałych zamiast zakupu nowego modelu. Nowy samochód wiąże się z dodatkowymi dużymi wydatkami. Wykorzystując swój aktualny samochód nie tylko ograniczamy te opłaty, ale także przyczyniamy się do obniżenia należności podatkowych firmy.

   Aby możliwe było wpisanie prywatnego mienia do majątku firmy konieczna jest własność bądź ewentualnie współwłasność przedsiębiorcy. Należy pamiętać iż w przypadku współwłasności odpisy amortyzacyjne będą wykonywane tylko do kwoty procentowego udziału przedsiębiorcy w danym przedsiębiorstwie.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 czerwca 2018 09:41
 • piątek, 25 maja 2018
  • Pasywa

   Pasywa określane są jako źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa. Pasywa są ściśle związane z bilansem jednostki, gdyż suma wszystkich aktywów musi być równa sumie wszystkich pasywów. Równanie to wyraża tzw. równowagę bilansową. Bilans przedstawia aktywa, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania.

   Pasywa przedsiębiorstwa dzielone są na dwie podstawowe grupy:

   • kapitał własny - to wartości wniesione do spółki przez jej właścicieli m.in. kapitał zakładowy oraz środki, które zostały uzyskane w trakcie trwania działalności i jednocześnie będące własnością spółki.
   • kapitał obcy - to wszystkie źródła finansowania, przy wykorzystaniu kapitału obcego, są to w dużej mierze kredyty i pożyczki krótko i długoterminowe oraz inne zobowiązania handlowe.

   W bilansie pasywa przedstawiane są w kolejności od tych o najdłuższym do tych o najkrótszym terminie zapadalności.

   Dowiedz się więcej na temat aktywów!

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 25 maja 2018 11:11
 • piątek, 18 maja 2018
  • Rozliczenia pieniężne - gotówkowe i bezgotówkowe

   Rozliczenia pieniężne określa się jako świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, instytucjami lub osobami fizycznymi. Rozliczenia pieniężne mogą być dokonywane w dwóch wariantach - gotówkowych lub bezgotówkowych.

   Rozliczeń gotówkowych dokonuje kasjer za pośrednictwem kasy. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność materialną za stan gotówki w kasie oraz za prawidłowość operacji kasowych. Rozliczeń bezgotówkowych dokonuje się za pośrednictwem banku.

   Rozliczenia gotówkowe:

   • czek gotówkowy,
   • wpłata gotówkowa,
   • wypłata gotówkowa,
   • dowód wpłaty na rachunek bankowy.

   Rozliczenia bezgotówkowe:

   • polecenie przelewu,
   • polecenie zapłaty,
   • bankowe inkaso faktur,
   • czek rozrachunkowy,
   • weksel,
   • karta płatnicza,
   • rozliczenie kompensacyjne,
   • akredytywa.

   Od 1994 roku przedsiębiorcy mają obowiązek bezgotówkowego rozliczania z podmiotami gospodarczymi. Podmioty mają obowiązek posiadania rachunku bankowego i zawiadomienia o tym właściwego Urzędu Skarbowego.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 18 maja 2018 09:29
 • piątek, 11 maja 2018
  • Kreatywna księgowość

   Bardzo często można się spotkać z sytuacją, kiedy „kreatywna księgowość” jest odbierana w znaczeniu negatywnym. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, iż kreatywna księgowość jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i bardzo korzystna dla działających przedsiębiorstw.

   P. Gut opracował definicję, że księgowość kreatywna to nic innego, jak prowadzenie rejestracji i ewidencji, przetwarzanie oraz prezentacja zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu obowiązujących przepisów oraz właściwie interpretowania zasad rachunkowości w sposób, który nie został bezpośrednio w nich wskazany, a który jest wynikiem pomysłowego, twórczego i niestandardowego ich zastosowania.

   Spośród celów księgowości kreatywnej wymienić możemy:

   - zwiększenie zysku firmy,

   - zmniejszenie strat firmy,

   - ukrycie ewentualnego ryzyka finansowego,

   - umożliwienie pozyskania kapitału, którym innym sposobem byłby nieosiągalny,

   - umożliwienie przeprowadzenia analizy finansowej,

   - przekonanie o swojej wiarygodności.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   ksiegowoscspolki
   Czas publikacji:
   piątek, 11 maja 2018 08:15